Povinně zveřejňované dokumenty


 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

 

Obsah výroční zprávy:

1.    Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2021 nebyla podána žádná žádost podle InfZ.

Běžné dotazy, nespadající svou formou a obsahem pod rámec InfZ, jsou řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním jednání.

 

2.    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

 Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.

 

3.     Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

 

Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

4.       Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5.       Počet stížností podaných podle § 16a InfZ (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány stížnosti podle § 16a InfZ.

 

6.       Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona:

Není vydán žádný speciální pokyn k vyřízení žádosti o informace. Podpůrně je využíván sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím vydaný zřizovatelem.

Povinně zveřejňované informace podle InfZ jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy v rubrice "Povinně zveřejňované informace".

Mateřská škola poskytuje informace i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě nepodchycují.